بالاخره رفت !!
همونی که گریه میکردیم با صداش ...
 
همونیکه کلی خاطره داریم با آهنگ هاش
 
پر کشید و رفت !
همونیکه یادمون آورد
 
یکی هسسسسست !!
 
همونی که یادمون داد عاشقی جاده یک طرفست !!
 
مرتضی ؟؟؟ چرا نیستی ببینی
 
مثل عصر پاییزی شده رنگ و رومون !!!
 
متنفریم از این جمعه نحس که تو رو از ما گرفت
 
خوبه که بهمون حق میدی که داریم دل میزنیم ، دق
 
میکنیم کم کم !!
 
تو همونی بودی که نبض احساسمون تو دستاش بود ...!
 

به قول خودت ... داریم میبازیمت ...رفتی ولی .. بد رفتی !

روحت شاد مرتضی عزیز