شهرفرنـــــــــــگ http://shahr-e-farang.mihanblog.com 2018-03-19T05:50:09+01:00 text/html 2014-11-23T08:48:27+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی به خاطر احترام به روح این بزرگ مرد http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1129 <b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">میگفتی " یکی هست " <br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">حالا رفتی ، دیگه کسی نیست <br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">"جاده ی احساس" هم یه طرفه میشه بی حضور صدای نابت<br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">"بغضم" میشکنه از غم نبودنت<br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">دیگه "نگرانت" نیستم ، میدونم که جات راحته<br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">"صدای شر شر بارون" نیست <br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">صدای اشکای منه که ستایشت میکردم<br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">رفتی یکی یدونه ی نسل من <br> </span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">به خدا میسپارمت ، تو همیشه جاودانه ای ...!</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b>&nbsp;</b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;"><img src="http://upload.iranvij.ir/farvardin92/02588521790885772882.jpg" alt="" height="429" width="300"></span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" align="center"><b>&nbsp;</b></p><b> </b><div style="margin-right: 40px;" align="center"> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;"><br> </span></b></div> </div><b> </b><div style="text-align: center;" align="center"> <div class="content"> <div id="post_message_1276008"> <blockquote class="postcontent restore "> <div style="margin-right: 40px;"> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">بالاخره رفت !!</span></span></strong><br><span style="font-size: medium;"> همونی که گریه میکردیم با صداش ...</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">همونیکه کلی خاطره داریم با آهنگ هاش</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">پر کشید و رفت !</span><br><strong><span style="font-size: medium;"> <span style="color: #ff0000;">همونیکه یادمون آورد </span></span></strong></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">یکی هسسسسست !!</span></span></strong><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">همونی که یادمون داد عاشقی جاده یک طرفست !!</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">مرتضی ؟؟؟ چرا نیستی ببینی</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">مثل عصر پاییزی شده رنگ و رومون !!!</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">متنفریم از این جمعه نحس که تو رو از ما گرفت</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">خوبه که بهمون حق میدی که داریم دل میزنیم ، دق </span></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">میکنیم کم کم !!</span><br></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">تو همونی بودی که نبض احساسمون تو دستاش بود <span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">...!<br> </span></span></span></span></span></b> <div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b></div> <b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></b></div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><span style="font-size: medium;">به قول خودت ... داریم میبازیمت ...رفتی ولی .. بد رفتی !</span><br> <br><strong><span style="font-size: large;"> <span style="color: #ff0000;">روحت شاد مرتضی عزیز</span></span></strong><br> </span></b></div> </div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma,arial;"><br> </span></b></div> </blockquote> </div> </div></div> text/html 2014-11-18T11:25:32+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی یه روز یه دنیا عشق داشتم … http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1127 <span lang="fa"><p><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;"><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/11/16/7/1416111235622458.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="texttop" border="0"></span></p><p><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;"><br></span></p><p><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">یه روز یه دنیا عشق داشتم …</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">دست خودم نبود سرنوشت خوب داشتم</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">حالاچی حالا کی جز خودم مونده یه آتیش به حسم به جونم</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">حرف پشت حرف درد پشت درد این اسمش عشقه این حسه نه که نیست</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">این حرفه این زندگیه نه که نیست</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">پس چی بگم چی بشم بشه مثل قدیما نه که نمیشه واسه ما</span><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><br style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;"><span style="color: #5b5f61; font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">مرتضی پاشایی</span></p></span> text/html 2014-11-18T11:24:05+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی می خوای بری از پیشم دیگه عشق من بی همسفر http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1126 <br><div align="center"><b><span lang="fa"><b><span lang="fa"><img src="http://static.avanavaz.ir/uploads//Morteza-Pashaei-To-Rafti.jpg" alt="" height="483" hspace="0" vspace="0" width="485" align="absmiddle" border="0"></span></b></span></b><br><b><span lang="fa"></span></b></div><b><span lang="fa"><br>می خوای بری از پیشم دیگه عشق من بی همسفر<br> میری سفر<br> دلواپسم واسه تو<br> دلواپسم واسه تو عشق من<br> برو<br> تنها برو<br> اما بخند<br> این لحظه های آخرو<br> تورو خدا نزار یه امشبم با گریه های من تموم شه…<span id="more-20232"></span><br> قرار دیدنت از امشب آخه آرزوم شه<br> نزار که اشک چشم من بریزه پشت پای تو<br> کی میاد؟! جای تو<br> دقیقه های آخره میری واسه همیشه<br> منم همون که عشق تو تموم زندگیشه<br> همون که دلخوشی نداره<br> بعد تو تموم میشه<br> کی مثل تو میشه<br> بعد من هرجا میری یاد من نیفت<br> هرچی بشه<br> من عاشقم<br> راحت برو عشق من<br> گریه نکن آخه طاقت ندارم و میمیرم و می خوام تورو<br> راحت برو عشق من<br> تورو خدا نزار یه امشبم با گریه های من تموم شه<br> قرار دیدنت از امشب آخه آرزوم شه<br> نزار که اشک چشم من بریزه پشت پای تو<br> کی میاد؟! جای تو<br> دقیقه های آخره میری واسه همیشه<br> منم همون که عشق تو تموم زندگیشه<br> همون که دلخوشی نداره<br> بعد تو تموم میشه<br> کی مثل تو میشه؟!</span> </b> text/html 2014-03-20T16:57:07+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی نوروز مبارک http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1123 <div align="center"><br><font color="#009900" face="courier new,courier,monospace" size="7"><b><font color="#009900" face="courier new,courier,monospace" size="7"><b>****************<br></b></font>سال 1393<br><br></b></font><div align="center"><font color="#009900" face="courier new,courier,monospace" size="7"><b><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/02/4561.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="348" hspace="0" vspace="0" width="401"></b></font><br></div><font color="#009900" face="courier new,courier,monospace" size="7"><b><br><font size="6">اقتصاد و فرهنگ، با عزم<br><br>&nbsp;ملی و مدیریت جهادی</font><br><br><br>مبارک<br><br>****************<br></b></font></div><font color="#009900" size="7"> </font> text/html 2014-02-23T18:08:56+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی یه حقیقت. http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1122 <span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید :<br> چرا مرا دوست داری …؟<br> چرا عاشقم هستی …؟<br> پسر گفت :<br> نمی توانم دلیل خاصی را بگویم اما از اعماق قلبم دوستت دارم …دختر گفت :<br> وقتی نمی توانی دلیلی برای دوست داشتن پیدا کنی چگونه می توانی بگویی عاشقم هستی .!.!.؟<br> پسر گفت :<br> واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم …<br> دختر گفت : اثبات.!.!.؟<br> نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم …<span class="text_exposed_show"><br> شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح می دهد…<br> اما تو نمی توانی این کار را بکنی …<br> پسر گفت :<br> خوب … من تو رو دوست دارم …<br> چون … زیبا هستی…<br> چون… صدای تو گیراست …<br> چون… جذاب و دوست داشتنی هستی…<br> چون … باملاحظه و بافکر هستی …<br> چون … به من توجه و محبت می کنی …<br> تو را به خاطر لبخندت … دوست دارم …<br> به خاطر تمامی حرکاتت… دوست دارم …<br> دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد …<br> <br> <br> </span></span> text/html 2014-02-14T19:05:22+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی No description http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1121 <div class="aboveUnitContent" align="center"><div class="userContentWrapper"><div class="_wk"><img src="http://8pic.ir/images/65841181655346864269.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" vspace="0" hspace="0"></div></div></div> text/html 2014-02-13T12:36:26+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی Ağlıyorum kahrımdan http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1120 <font color="#f6fff9"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#fbbeff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><font color="#f6fff9"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#fbbeff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"></font></font></font></font></font></p><div id="postbody"><p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><font color="#f6fff9"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#fbbeff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Seninle ilk bakışmamiz var ya </font></span></font></font></font></font></font></p><font color="#f6fff9"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#fbbeff"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Bir anda vurulmuşum ben sana</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Seninle ilk tanışmamız hani </font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Bir anda tutulmuşum ben sana</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Hiç böyle sevmemiştim kimseyi </font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Yemin ediyorum</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Hiç böyle his etmedim kendimi </font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Seni seviyorum yemin ediyorum </font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Ağlıyorum kahrımdan</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Yanıyorum bağrımdan</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Seviyorum bu canımdan</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Digel le Allah'ın için</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Gülmüyor bu gözlerim</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Tutmuyor ki dizlerim </font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Çekilmiyor hasretin</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt" lang="fa"><span dir="ltr"></span><span><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff">&nbsp;</font></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: tahoma, 'sans-serif'; COLOR: #ff3d01; FONT-SIZE: 12pt"><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" color="#ffffff" face="">Digel le</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr" dir="ltr" align="center"><br></p></font></font></font></font></font></div><p></p></font></font></font></font></font> text/html 2014-01-10T06:36:56+01:00 shahr-e-farang.mihanblog.com سجاد خلیلی یه وقتا دلت طوری تنگ میشه.... http://shahr-e-farang.mihanblog.com/post/1113 <p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>یه وقتا دلت طوری تنگ میشه....</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong> که مغزت کاملا فلج میشه</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>بدی هاش یادت میره</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>نامردیش یادت میره</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>فقط میگی خدایا ....</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong>یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="2"><strong><br></strong></font> </p><font color="#FFFFFF"> </font>